Profil a základné informácie o našej spoločnosti

 

OTVORENÁ  NOVÁ  PREDAJŇA

 SOLIVAR - PREŠOV, AJ V SOBOTU

Zlatobanská ulica

 

Spoločnosť Agromelio, s.r.o. vznikla v roku 2005 a je nástupcom fyzickej osoby Ing. Ján Šitár, ktorá sa zaoberala spracovaním štrkov vyťažených z povodia rieky Torysa. V roku 2009 spoločnosť získala ťažobný priestor Orkucany, ktorý sa nachádza pozdĺž východného brehu Torysy v katastrálnom území Orkucany a od 1.1.2010 začala ťažbu štrkopieskov v tomto ťažobnom priestore.

V roku 2009 spoločnosť rozšírila svoj sortiment výrobkov a začala s ťažbou a spracovaním drveného kameniva v lomoch Žehňa I a Mošurov.

Ďalšou činnosťou našej spoločnosti sú služby poskytované v oblasti dopravy sypkých materiálov a zemných prác.

 

Betonáreň – výroba a predaj betónu vo Veľkom Šariši

Spoločnosť Agromelio, s.r.o. od apríla 2012 rozšírila svoju činnosť aj na výrobu a predaj betónov, výstavbou novej betonárne v areáli spoločnosti vo Veľkom Šariši.

Certifikáty

Naša spoločnosť je držiteľom certifikátu zhody systému riadenia  pre výrobu pieskov, štrkov a drveného kameniva a je oprávnená využívať pre svoje výrobky označenie CE. Výrobky vyrábané spoločnosťou Agromelio, s.r.o. , sú v súlade s nariadením Europského parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 a na ich výrobu sa uplatňujú normy.

STN EN 12620 Kamenivo do betónu
STN EN 13242 Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest
STN EN 13139 Kamenivo do malty
Taktiež je držiteľom certifikátov o zhode systému riadenia výroby betónov podľa STN EN 206, ktorý sa používa pre konštrukcie betónové na stavbe, montované konštrukcie a pre prefabrikované konštrukčné dielce pozemných a inžinierskych stavieb
a pre betón STN 73 6123 - CB III, ktrorý sa používa na cesty II. triedy a III. triedy, miestne komunikácie funkčnej triedy A2, účelové komunikácie, odstavné a parkovacie plochy pre vozidla do 3,5 t a je pre tieto výrobky oprávnená používať označenie CSK.
 

Cieľ spoločnosti

Cieľom našej spoločnosti je zvyšovanie kvality vyrábaných výrobkov, zabezpečiť rast objemu výroby, široký sortiment výrobkov a tým uspokojiť potreby zákazníka.