Profil a základné informácie o našej spoločnosti

Spoločnosť Agromelio, s.r.o. vznikla v roku 2005 a je nástupcom fyzickej osoby Ing. Ján Šitár, ktorá sa zaoberala spracovaním štrkov vyťažených z povodia rieky Torysa. V roku 2009 spoločnosť získala ťažobný priestor Orkucany, ktorý sa nachádza pozdĺž východného brehu Torysy v katastrálnom území Orkucany a od 1.1.2010 začala ťažbu štrkopieskov v tomto ťažobnom priestore.

V roku 2009 spoločnosť rozšírila svoj sortiment výrobkov a začala s ťažbou a spracovaním drveného kameniva v lomoch Žehňa I a Mošurov.

Ďalšou činnosťou našej spoločnosti sú služby poskytované v oblasti dopravy sypkých materiálov a zemných prác.

Betonáreň – výroba a predaj betónu vo Veľkom Šariši

Spoločnosť Agromélio, s.r.o. od apríla 2012 rozšírila svoju činnosť aj na výrobu a predaj betónov, výstavbou novej betonárne v areáli spoločnosti vo Veľkom Šariši. купить покрывало киев

Certifikáty

Naša spoločnosť je držiteľom certifikátu zhody systému riadenia  pre výrobu pieskov, štrkov a drveného kameniva a je oprávnená využívať pre svoje výrobky označenie CE. Výrobky vyrábané spoločnosťou Agromelio, s.r.o. , sú v súlade s nariadením Europského parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 a na ich výrobu sa uplatňujú normy:покрывало на диван

STN EN 12620 Kamenivo do betónu
STN EN 13242 Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest
STN EN 13139 Kamenivo do malty
Taktiež je držiteľom certifikátov o zhode systému riadenia výroby betónov podľa STN EN 206-1, ktorý sa používa pre konštrukcie betónové na stavbe, montované konštrukcie a pre prefabrikované konštrukčné dielce pozemných a inžinierskych stavieb
a pre betón STN 73 6123 - CB III, ktrorý sa používa na cesty II. triedy a III. triedy, miestne komunikácie funkčnej triedy A2, účelové komunikácie, odstavné a parkovacie plochy pre vozidla do 3,5 t a je pre tieto výrobky oprávnená používať označenie CSK.

Cieľ spoločnosti

Cieľom našej spoločnosti je zvyšovanie kvality vyrábaných výrobkov, zabezpečiť rast objemu výroby, široký sortiment výrobkov a tým uspokojiť potreby zákazníka.

 

 

 

NOVINKA

Betónové skruže

  bez DPH (€/ks) s DPH (€/ks)
Ø 800/1000 35,00 42,00
Ø 1000/1000 37,50 45,00

Tvárnice

  bez DPH (€/ks) s DPH (€/ks)
S 40  500x400x250 1,42 1,7
S 30  500x300x250 1,17 1,4
S 20  500x200x250 0,92 1,1